Menu Menu

Privacyverklaring

Laatste update: 10 april 2018 versie 1.0

  1. De controller

De persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, worden verwerkt door AXONE PHARMA, Boulevard de France, 9 bte A – 1420 Braine-l’Alleud, België, ondernemingsnummer 0830.551.216, als controller.

  1. Principes voor de verwerking van persoonsgegevens

AXONE PHARMA erkent het belang van gegevensbescherming en privacy van persoonlijke gegevens van zijn klanten en websitebezoekers. Daarom zal het de persoonlijke gegevens van de betrokkenen met de nodige omzichtigheid behandelen. Het bevestigt expliciet dat alle persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met zowel de Belgische wet van 8 december 1992 als de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens (hierna GDPR).

Persoonlijke gegevens kunnen worden gedefinieerd als alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘gegevenssubject’). AXONE PHARMA beschouwt de verzamelde persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die zij alleen verwerkt voor de doeleinden die in dit beleid zijn gespecificeerd en die zij niet langer zal behouden dan noodzakelijk voor het realiseren van die doeleinden.

AXONE PHARMA kan de volgende (persoonlijke) gegevens verwerken:

Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier:

* Houd er rekening mee dat we u kunnen antwoorden met behulp van reguliere e-mail, die mogelijk niet volledig beveiligd is tegen onderschepping. Als u zich zorgen maakt over het gebruik van gewone e-mail, kunt u ons bellen op +32 (0)3/780.80.00 in plaats van dit formulier te gebruiken.

AXONE PHARMA zal deze persoonlijke gegevens verwerken rekening houdend met de volgende doeleinden:

De betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid om gebruik te maken van zijn rechten zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De betrokkene kan de volgende rechten uitoefenen:

De betrokkene heeft altijd de mogelijkheid om alle verzamelde persoonlijke gegevens (inclusief verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, geschatte bewaringstermijn) voor inspectie op te vragen.

De betrokkene heeft altijd de mogelijkheid om onjuiste persoonlijke gegevens te laten corrigeren.

Als de betrokkene wenst dat zijn of haar persoonlijke gegevens worden verwijderd, kan de betrokkene altijd contact opnemen met AXONE PHARMA om de verwijdering van persoonlijke gegevens te verzoeken door een eenvoudige, gratis aanvraag. De betrokkene erkent dat, als de persoonlijke gegevens niet worden verstrekt of als het wissen wordt gevraagd, AXONE PHARMA de diensten niet kan leveren.

De betrokkene kan bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Merk op dat de betrokkene niet het recht heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens als dergelijke persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen AXONE PHARMA en de betrokkene of het bedrijf van de betrokkene (bijvoorbeeld: voor facturering van het gegevenssubject of het bedrijf van de betrokkene …).

In bepaalde gevallen heeft de betrokkene het recht om de beperking van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te verkrijgen.

De betrokkene heeft het recht om de persoonlijke gegevens die hem betreffen te ontvangen, verwerkt door AXONE PHARMA, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en/of om die gegevens naar een andere controller te verzenden.

Indien u op enig moment meent dat AXONE PHARMA uw privacy schendt, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0 ) 2 274 48 00, e-mail: info@axonepharma.be.

Deze rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend door het aanvraagformulier in te vullen en te versturen naar info@axonepharma.com.

Voor verdere vragen kunt u ons per e-mail bereiken op info@axonepharma.com. Voor alle aanvullende informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

AXONE PHARMA onthoudt zich van het bekendmaken van persoonlijke gegevens van de betrokkene aan derden en het publiekelijk bekendmaken van de persoonsgegevens van betrokkenen. Persoonsgegevens van betrokkenen worden alleen aan derden of externe partijen meegedeeld mits toestemming van de betrokkenen is verkregen.

AXONE PHARMA erkent dat de bescherming van persoonlijke gegevens een essentieel onderdeel is van gegevensbescherming. Als het onmogelijk is om de beveiliging volledig te garanderen, zal AXONE PHARMA passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonlijke gegevens te beschermen.

  1. Wijzigingen in ons privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. We doen dit door de bijgewerkte versie op de AXONE PHARMA-website te plaatsen. Wanneer we wijzigingen in ons beleid publiceren, veranderen we de datum en het versienummer van de “laatste update” van ons privacybeleid. Aanzienlijke veranderingen zullen op onze homepage worden gemeld. Niettemin raden we u aan om regelmatig ons privacybeleid te lezen.